Dzisiaj mamy Czwartek, 19 lipca 2018 roku. Do końca roku zostało 166  dni.
Menu
Dziennik elektroniczny
Rekrutacja 2018/19
Zobacz zasady

Zgłoszenie ucznia do kl. 1

Zgłoszenie do Oddziału Przedszkolnego
Osiągnięcia
nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Podręczniki

Informujemy, że wszyscy uczniowie otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Uczniowie kupują we własnym zakresie tylko podręczniki do religii.

Spis podręczników do religii na rok szkolny 2017/2018


 

 


REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W LUBLINIE

 

*Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 23 czerwca 2014 r. poz. 811), Rozporządzenie MEN z 8 lipca 2014 w sprawie dopuszczenie do użytku publicznego podręczników (Dz. U. 2014 poz. 909)

 

 1. Udostępnianiem podręczników szkolnych zajmują się nauczyciele-bibliotekarze we współpracy z wychowawcą danej klasy.
 2. Uczniowie otrzymują bezpłatnie podręczniki szkolne oraz zobowiązują się do ich zwrotu do biblioteki szkolnej przed zakończeniem roku szkolnego lub przy zmianie szkoły.
 3. Wypożyczone podręczniki szkolne uczeń ma obowiązek szanować  i chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika szkoła może żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika.
 5. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisują oświadczenie o wypożyczonych bezpłatnie podręcznikach.
 6. Wszyscy uczniowie i ich rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z regulaminem udostępniania podręczników szkolnych, a jego postanowienia ściśle przestrzegać.

Zarządzenie nr 23/13/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34  im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2014 roku.


Zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika „Nasz elementarz” – informacja

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

 1. Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
 • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
 • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
 • kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

 1. Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
 • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,
 • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,
 • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum,

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. 

W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

poniżej link do informacji

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/podrecznik-dla-klas-i-iii/twoje-dziecko-zgubilo-lub-zniszczylo-podrecznik-gdzie-i-ile-trzeba-zaplacic.html

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Czwartek, 19 lipca 2018 roku. Do końca roku zostało 166  dni.
/div