Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
Rekrutacja 2020/21
Rekrutacja trwa!!!

Zobacz szczegóły

Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Śpiewająca Polska

śpiewająca polska

 

29.10. 2016 roku w Centrum Kultury w Lublinie odbyły się przesłuchania chórów w Konkursie Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego “Ojczyzna moja najmilsza”, w którym nasz chór brał udział. 

“Dziś idę walczyć, mamo”

 

“Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”

 

Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Śpiewająca Polska”

Kolejny rok chór Szkoły Podstawowej nr 34 prowadzony przez panią Agnieszkę Wasek, nauczycielkę muzyki, uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, a jego działania są dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury. Chór współpracuje także z Centrum Kultury w Lublinie.

śpiewająca polska

 Pro­gram skie­ro­wa­ny jest do naj­młod­szych, by przez śpiew mogli ra­do­wać się ży­ciem, do­świad­czać bo­gac­twa mu­zy­ki, czer­pać sa­tys­fak­cję ze wspól­ne­go śpie­wa­nia, otwie­rać się na świat kultu­ry, a także rozwijać swoje zainteresowania i wrażliwość muzyczną. Program obejmujący swoim zasięgiem całą Polskę, wspiera rozwój chórów szkolnych poprzez dofinansowanie godzin lekcyjnych, jak też opiekę merytoryczną nad dyrygentami. Programem „Śpiewająca Polska” zarządza Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry przy po­mo­cy part­ne­ra, jakim jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal “Wra­ti­sla­via Can­tans”, który jest operatorem projektu.   Opie­kę me­ry­to­rycz­ną i me­to­dycz­ną za­pew­nia Mi­ni­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go przy fi­nan­so­wym wspar­ciu sa­mo­rzą­dów lo­kal­nych.

Re­ali­za­cja Pro­gra­mu to szan­sa na:

  • edukację świadomych odbiorców sztuki,
  • poznanie przez młodzież wartościowego polskiego i światowego repertuaru muzycznego,
  • wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie sztuka niesie,
  • rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną,
  • kontakt chórzystów z wybitnymi artystami – mistrzami,
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli – dyrygentów w kierunku pracy z dziećmi.

śpiewająca polska

Chór naszej szkoły skupia  uczniów uzdolnionych muzycznie, lubiących śpiew i wspólne muzykowanie. Zespół nasz liczy średnio 28 osób z klas IV i V. Łączy nas przede wszystkim zamiłowanie do muzyki. Wspólna praca sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, kształci umiejętność pracy w grupie, uczy odpowiedzialności i dostarcza radości z zespołowego śpiewania.

Wszystkich chętnych zapraszamy:

 

  • Poniedziałek 14:20 – 16:00
  • Wtorek 13:30-16:00
  • Czwartek 14:20-16:00

Chórem naszej szkoły opiekuje się p. Agnieszka Wasek. Śpiewająca młodzież naszej szkoły pod przewodnictwem p. Wasek występowała na wielu scenach.

IV Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej 2012

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
/div