Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
Rekrutacja 2020/21
Rekrutacja trwa!!!

Zobacz szczegóły

Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Stołówka

aktualności

Regulaminy:

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUBLINIE

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 34 KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUBLINIE

 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. u. 1991 r. z późn. zm., nr 95, poz. 425, art. 67 a, z późn. zm.)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.
 3. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczo          -opiekuńczych w godzinach 11.20 – 11.30,  12.15 – 12.35 i 13.20 – 13.45.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej, w tym wysokość miesięcznych opłat za posiłki, zamieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej, w świetlicy szkolnej jak również   przy wejściu do stołówki.

§ 2

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  1. uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie
  2. uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz inni sponsorzy
  3. pracownicy zatrudnieni w szkole, którzy opłacili posiłki.

§ 3

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Wysokość opłat za obiady dla uczniów w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Opłatę ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
 2. Wysokość opłat za obiady w stołówce szkolnej dla pracowników ustala dyrektor szkoły na podstawie kalkulacji uwzględniającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłku powiększone o koszt przygotowania posiłku (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w kuchni szkolnej, media).
 3. Wysokość opłat za obiady w stołówce szkolnej:
  1. opłata za jeden posiłek dla ucznia: 3,20 zł netto
  2. b) opłata  za jeden posiłek dla pracowników: 5,00 zł netto.
 4. O zmianie odpłatności za posiłki korzystający ze stołówki informowani są z co najmniej

miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Wpłat za obiady dokonuje się od 20 do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego (z wyjątkiem opłaty za m-c wrzesień i styczeń, które należy dokonać w terminie od 01 do 10). W przypadku nieterminowych płatności będą naliczane ustawowe odsetki.
 1. Opłaty za wyżywienie należy uiszczać przelewem na konto bankowe szkoły.

Bank PeKaO S.A. V O/Lublin

numer konta: 12 1240 1503 1111 0010 0166 3124

 1. Istnieje możliwość wykupienia obiadów na wybrane dni tygodnia.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości, uczniowie i pracownicy szkoły mogą skorzystać z niezamówionego wcześniej posiłku po uiszczeniu u intendenta należnej opłaty.
 3. Po dokonaniu opłaty, uczniowie, najpóźniej pierwszego dnia miesiąca, za który wniesiona została opłata, odbierają od intendenta abonament.
 4. W przypadku finansowania posiłków dla uczniów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zasady, terminy dokonywania opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a szkołą prowadzącą stołówkę szkolną.

 

§ 5

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 1. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności ucznia lub pracownika najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedniego, a w piątek do godziny 15.00.
 2. Zgłoszenie może być dokonane u intendenta osobiście lub telefonicznie pod numer (81) 741-89-06 wew. 26; podczas nieobecności intendenta należy zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce lub w sekretariacie szkoły.
 3. W przypadku planowanej nieobecności w szkole, np. wycieczka, wychowawcy zgłaszają ten fakt u intendenta co najmniej cztery dni wcześniej.
 4. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do końca miesiąca, w którym uczeń lub pracownik korzysta z posiłków.

W przypadku niezgłoszenia nieobecności na obiedzie w powyższym terminie   naliczane będą opłaty za obiady.

 1. Odpis za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu rozlicza się w następnym miesiącu

przy kolejnej wpłacie.

§ 6

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Dyrektor Szkoły, może zwolnić ucznia w całości lub części opłat za korzystanie z posiłków, na wniosek rodziców:
  1. w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia,
  2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 2. Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej, a zgłosi się sponsor, który chciałby pokryć należności.
 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie z opłat konieczne jest uwzględnienie dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną lub losową ucznia.
 2. Trudną sytuację materialną należy zgłosić do pedagoga szkolnego.

 § 7

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka.
 3. Posiłki  spożywa się wyłącznie w stołówce.
 4. W przypadku niezgłoszonej nieobecności ucznia, w pierwszym dniu rodzic może odebrać obiad przynosząc pojemnik przeznaczony na żywność.
 5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 6. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich oraz obuwia w szatni, a plecaków przed stołówką.
 7. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają dyżurujący nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 34 w Lublinie.
 8. Obiady wydawane są uczniom po okazaniu dyżurującemu nauczycielowi  lub intendentowi ważnego abonamentu.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor.
 3. Regulamin z dnia 02.09.2013 r. traci moc 31 sierpnia 2016 roku.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 roku.

 

Lublin, dnia 01 września 2016 r.

Regulamin stołówki dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

 

REGULAMIN STOŁÓWKI DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W LUBLINIE

 

Na podstawie art. 67 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.     Nr 256 poz. 2572 tekst jednolity z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala:

§ 1

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci, szkoła zorganizowała stołówkę.
 2. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez dzieci oddziału przedszkolnego z posiłków wydawanych w stołówce.
 3. Zmian w regulaminie dokonuje dyrektor szkoły.
 4. Wszelkie zmiany wprowadzane w regulaminie podawane są do publicznej wiadomości      na tablicy ogłoszeń.

§ 2

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnione są dzieci oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.
 2. Kuchnia szkolna wydaje posiłki od poniedziałku do piątku w godzinach:
  • śniadanie od 8.45 do 9.05
  • obiad od 11.35 do 12.05
  • podwieczorek od 12.45 do 14.00.

§ 3

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Wysokość opłat za całodzienne wyżywienie dla dziecka w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz intendentem        na podstawie norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz cen rynkowych artykułów spożywczych.
 2. Koszty produktów do sporządzania posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca zgodnie z normami żywieniowymi ustala dyrektor szkoły                    w porozumieniu  z organem prowadzącym.
 3. Opłata za całodzienne wyżywienie dla dziecka wynosi: 5,60 zł netto.
 4. O zmianie odpłatności za wyżywienie rodzice będą informowani z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem
 5. Nie ma możliwości wykupienia niepełnego wyżywienia.

 § 4

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Opłat za wyżywienie należy dokonywać od 1 do 10 danego miesiąca.
 2. Przy braku terminowej płatności będą naliczane ustawowe odsetki.
 3. Opłatę za wyżywienie należy uiszczać przelewem na konto bankowe

Bank PeKaO S.A. V O/Lublin

numer konta: 12 1240 1503 1111 0010 0166 3124.

 

 1. W przypadku finansowania wyżywienia dla dzieci przez Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej, zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych   porozumień zawartych pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a szkołą  prowadzącą stołówkę szkolną.

§ 5

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 1. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka najpóźniej      do godziny 12.00 dnia poprzedniego, a w piątek do godziny 15.00.
 2. Zgłoszenie może być dokonane u intendenta osobiście lub telefonicznie pod numer (81) 741-89-06 wew. 26; lub w sekretariacie szkoły. (81) 749-89-06; podczas nieobecności intendenta należy zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce.
 3. W przypadku planowanej nieobecności w szkole, np. wycieczka, wychowawcy zgłaszają ten fakt u intendenta co najmniej cztery  dni wcześniej.
 4. Rezygnację z obiadów szkolnych należy zgłosić do końca miesiąca, w którym uczeń korzysta z wyżywienia (np. zgłoszenie na koniec września, że dziecko nie będzie korzystało z wyżywienia od października). W przypadku niezgłoszenia intendent nalicza opłaty za obiady.
 5. Odpis za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu rozlicza się w następnym miesiącu  przy kolejnej opłacie za posiłki, jeśli zostały spełnione warunki wymienione wyżej.

§ 6

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia w całości lub części opłat za korzystanie   z posiłków na wniosek rodziców:
  1. w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka,
  2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, oświadczenie o wysokości dochodu oraz inne dokumenty, w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinię pedagoga szkolnego, potwierdzające trudną sytuację dziecka.
 3. Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej, a zgłosi się sponsor, który deklaruje chęć pokrycia należności.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie z opłat konieczne jest uwzględnienie dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną lub losową ucznia.
 5. Trudną sytuację materialną należy zgłosić do pedagoga szkolnego.

§ 7

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i woźna oddziałowa.
 3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka z pomocą opiekuna.
 4. Posiłki spożywa się wyłącznie w stołówce.
 5. W przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka, w pierwszym dniu rodzic może odebrać obiad przynosząc pojemnik przeznaczony na żywność.
 6. Podczas wydawania i spożywania posiłków zabrania się przebywania w stołówce osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 7. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich, obuwia i plecaków w sali zajęć.
 8. Nad bezpieczeństwem dzieci korzystających ze stołówki czuwa nauczyciel oddziału przedszkolnego i woźna oddziałowa Szkoły Podstawowej Nr 34 w Lublinie.

 § 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 roku.

 

Lublin, dnia 01 września 2016r.

 

 

 

 

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
/div