Dzisiaj mamy Piątek, 21 lipca 2017 roku. Do końca roku zostało 164  dni.
Legitymacja szkolna

*Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
(KLIKNIJ)

WAŻNE!!!
Podręcznik dla uczniów klas I, II i III: NASZ ELEMENTARZ (KLIKNIJ)
Menu
Sport Szkolny Lublin
men
Osiągnięcia:
nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Linki
Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Ireny Kosmowskiej 3
20-815 Lublin
tel./fax. (081) 741 89 06
e-mail: poczta@sp34.lublin.eu

Autorzy strony
Administrator strony: Anna Witkowska, Daniel Stachura Współpraca: Justyna Skibińska, Marta Januszkiewicz.

Regulaminy – świetlica i stołówka

 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy

w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

 

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów ( Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej ), składanego corocznie w świetlicy lub sekretariacie szkoły.
 2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice/ prawni opiekunowie w terminie do 30 maja roku poprzedzającego dany rok szkolny.
 3. Nabór pierwszoklasistów do świetlicy odbywa się w terminie do 20 czerwca roku poprzedzającego dany rok szkolny. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się do 05 września danego roku szkolnego.
 4. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach.
 5. Karty zgłoszenia są pobierane u wychowawców świetlicy, są również dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły ( w zakładce – świetlica) .
 6. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 1 – 3,  w szczególności rodziców pracujących i rodzin niepełnych, rodzin wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo. Przyjmowane są również dzieci ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom w szkole.
 7. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku  ( Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej )przez komisję kwalifikacyjną w składzie: wicedyrektor szkoły, pedagog, dwóch wychowawców świetlicy.
 8. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym w regulaminie terminie następuje do 15 września –   po rozpoznaniu potrzeb.
 9. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić  do wychowawcy świetlicy.

 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 34

KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUBLINIE

Świetlica szkolna zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom Szkoły Podstawowej nr 34, przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stosownie do potrzeb środowiska.

Świetlica realizuje zadania ujęte w Statucie Szkoły.

 

I . Cele i zadania świetlicy.

 1. Celem działalności świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 34 jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości..
 2. Do zadań świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej  w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć   w tym zakresie,
 • organizowanie kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania,
 • kształtowanie nawyków higieny, czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
 • współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym  celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych,
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.
 1. Świetlica obejmuje opieką dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 34.

 

Organizacja pracy w świetlicy:

 1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Opiekę nad grupą wychowanków sprawuje wychowawca imiennie odpowiadający   za kierunek opieki i wychowania dzieci.
 3. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.
 4. Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę  w świetlicy nie przekracza 25.
 5. Świetlica szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku według ustalonego  harmonogramu.
 6. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.
 7. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu działań opiekuńczo- wychowawczych.

III. Wychowankowie świetlicy:

 1. Dzieci  do świetlicy przyjmowane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) –”Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
  (zał. nr 1).
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje – Komisja kwalifikacyjna składająca się: z wicedyrektora szkoły, pedagoga , dwóch wychowawców świetlicy. Przyjęcie do świetlicy szkolnej przysługuje uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom            w szkole. (Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej- zał. nr 2).
 3. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa Konwencja   Praw Dziecka i regulamin wewnętrzny świetlicy szkolnej.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. Za zaginione np. telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione  z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 7. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 8. Na życzenie rodziców dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej mogą same lub pod opieką starszego rodzeństwa opuścić świetlicę, jeżeli: czas wyjścia ze świetlicy jest czasem uzgodnionym z rodzicami, rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą, dziecko ukończyło 7 lat, a uczeń, pod którego opieką wychodzi, osiągnął wiek co najmniej 10 lat, w drodze dzieci do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające ich zdrowiu lub życiu.
 9. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 10. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 11. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy
 12. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W przypadku spóźnienia się opiekunów po wychowanka, wychowawca telefonicznie informuje rodziców lub najbliższych o miejscu przebywania dziecka. Informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. W przypadku braku kontaktu z rodziną lub z opiekunami dziecka dyrektor szkoły powiadamia najbliższą jednostkę policji. Wychowawca oczekuje na odbiór dziecka przez dorosłego członka rodziny lub opiekuna.
 13. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma prawo do:

a) respektowania swoich praw i obowiązków,

b) udziału we wszystkich organizowanych zabawach i imprezach okolicznościowych oraz rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach:

– literackich,

– plastyczno- technicznych,

– muzyczno- tanecznych,

– profilaktycznych i zdrowotnych,

– komputerowych,

– rekreacyjno- sportowych.

c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,

d) życzliwego, podmiotowego traktowania,

e) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

g) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma obowiązek:

a) dbać o ład i porządek,

b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,

c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,

d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,

e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,

f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

WYRÓŻNIENIA

 1. Wyróżnienie słowne przez wychowawcę świetlicy.
 2. Drobne nagrody za udział w konkursach i pracach codziennych i dodatkowych.
 3. Wyeksponowanie nagrodzonych prac.
 4. Wyróżnienie w formie pisemnej wpisywane do dzienniczka ucznia.
 5. Dyplom lub drobna nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.

 KARY

 1. Upomnienie przez wychowawcę.
 2. Uwaga pisemna do dzienniczka ucznia.
 3. Obniżenie oceny z zachowania.
 4. Odsunięcie od zajęć świetlicowych.

 

Pracownicy świetlicy:

 1. Pracownikami świetlicy są:

Przewodniczący zespołu nauczycieli wychowawców świetlicy                                                                 

OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Organizowanie spotkań nauczycieli świetlicy w celu:
 • podsumowania pracy ( przygotowanie sprawozdania semestralnego  i rocznego).
 • wymiany doświadczeń,
 • opracowania dokumentów i rocznego planu pracy świetlicy  oraz harmonogramu uroczystości, konkursów, gier i zabaw,
 • planowania pracy,
 • Prowadzenie dokumentacji spotkań zespołu samokształceniowego nauczycieli świetlicy.
 • Opracowanie propozycji funkcjonalnego rozkładu godzin pracy nauczycieli.
 • Organizowanie pracy opiekuńczo‐wychowawczej w świetlicy szkolnej zgodnie  z przyjętym planem pracy oraz obowiązującym regulaminem.
 • Podział uczniów na grupy.
 • Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem uroczystości świetlicowych.
 • Opracowanie harmonogramu dyżurów w stołówce szkolnej.
 • Współpraca z dyrekcją, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą pielęgniarką, personelem kuchni i innymi pracownikami szkoły.
 • Troska o estetykę pomieszczeń świetlicowych.
 • Nadzór nad powierzonym sprzętem i pomocami dydaktycznymi; dbałość o ich uzupełnienie i ewentualną wymianę.
 • Współpraca z rodzicami i okazywanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • Współpraca z Radą Rodziców.
 • Realizacja zadań wynikających z zakresu obowiązków wychowawcy świetlicy.
 • Wykonywanie innych obowiązków i zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

Nauczyciele – wychowawcy

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 1. Wychowawcy współpracują ze sobą w ramach zespołu wychowawczego świetlicy.
 2. Wychowawcy, realizując zajęcia programowe i inne (wg planu pracy), dbają o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych.
 3. Wychowawcy tworzą atmosferę wzajemnej tolerancji i akceptacji.
 4. Wychowawca świetlicy w szczególności zobowiązany jest do:
 • dbania o bezpieczeństwo wychowanków,
 • przestrzegania ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystywania go w sposób jak najbardziej efektywny
 • dążenia do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu inicjatywy,
 • dbania o kulturę spożywania posiłków,
 • przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.,
 • dbania o dobre imię szkoły,
 • wykazywania troski o powierzony sprzęt,
 • przestrzegania tajemnicy rady pedagogicznej,
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 • tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów,
 • rozwiązywania ewentualnych konfliktów.

Nauczyciel świetlicy utrzymuje kontakt z wychowawcą klasowym, pozostałymi nauczycielami i pracownikami szkoły.

Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów)o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.

W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:

 • niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę,
 • zawiadomić pielęgniarkę szkolną (pogotowie ratunkowe – w uzasadnionych przypadkach),
 • zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia wychowanka,
 • poinformować o wypadku dyrektora szkoły.

( Wychowawca postępuje zgodnie z Regulaminem Szkoły Podstawowej nr 34  w Lublinie dotyczącym postępowania w razie wypadku ucznia w szkole.)

 1. Dokumentacja.

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Świetlica pracuje w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły.
 2. Nauczyciele świetlicy dokumentują swoją pracę wpisując tematy zajęć do dziennika zajęć i potwierdzają to podpisem.
 3. Pobyt dziecka w świetlicy jest dokumentowany wpisem do dziennika zajęć , gdzie odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć  w świetlicy.

 

Opracowanie:

 

Koordynator:

i przewodniczący zespołu nauczycieli wychowawców świetlicy:

 

Podstawy prawne funkcjonowania świetlicy szkolnej:

 

 • Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.2004 Nr 256, poz.2572 ze zm. )
 • MEN z dn. 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz.1324 )
 • MEN z dn.30 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wych. przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • MEN z dn.29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 • Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
 • MENiS z dn. 21 maja 2001r.w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wraz z Rozp. zmieniającym z dn. 9 lutego 2007r.
 • MENiS z dn.31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. nr 6, poz.69 ze zm.)
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 34 im. K. Makuszyńskiego w Lublinie

 


 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUBLINIE

Na podstawie art. 67a z dnia 7 kwietnia 1991r.

 o systemie oświaty  (Uchwała 236/XVI/2008

Rady Miasta Lublin  z dnia 24 stycznia 2008r.)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.
 3. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w godzinach 11.20 – 13.45.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej, w tym wysokość miesięcznych opłat za posiłki, zamieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej, w świetlicy szkolnej jak również przy wejściu do stołówki.

§ 2

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a)      uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie;

b)      uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz inni sponsorzy;

c)      pracownicy zatrudnieni w szkole oraz emeryci – byli pracownicy szkoły, którzy opłacili posiłki.

§ 3

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Wysokość opłat za obiady dla uczniów w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły       w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Opłatę ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
 2. Wysokość opłat za obiad w stołówce szkolnej dla pracowników ustala dyrektor szkoły na podstawie kalkulacji uwzględniającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłku powiększone o koszt przygotowania posiłku (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w kuchni szkolnej, media).
 3. Wysokość opłat za obiady w stołówce szkolnej:

a)   opłata za jeden posiłek dla ucznia: 2,60 zł.

b)  opłata za jeden posiłek dla pracowników i emerytów: 4,00 zł.

 1. O zmianie odpłatności za posiłki korzystający ze stołówki informowani są z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Opłatę za wyżywienie wnosi się za cały miesiąc z góry, do 10-ego dnia miesiąca,  za który opłata jest wnoszona.
 2. Opłaty za wyżywienie należy uiszczać przelewem na konto bankowe szkoły lub u intendenta w godzinach pracy od 700 do 1500

Bank PeKaO S.A. V O/Lublin

numer konta: 12 1240 1503 1111 0010 0166 3124.

 1. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości, uczniowie i pracownicy szkoły mogą skorzystać z nie zamówionego wcześniej posiłku po uiszczeniu u intendenta należnej opłaty.
 3. Po dokonaniu opłaty, uczniowie, najpóźniej pierwszego dnia miesiąca, za który wniesiona została opłata, odbierają od intendenta abonament.
 4. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zasady, terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a szkołą prowadzącą stołówkę szkolną.

§ 5

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 1. Odliczeń za odwołane obiady dokonuje się w następnym miesiącu.
 2. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności ucznia lub pracownika najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedniego.
 3. Zgłoszenie może być dokonane u intendenta osobiście lub telefonicznie na numer (81) 741-89-06 wew. 26; podczas nieobecności intendenta należy zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce.
 4. Rezygnację ucznia z obiadu w poniedziałek, należy zgłosić najpóźniej w piątek do godziny 15.00.
 5. W przypadku planowanej nieobecności w szkole, np. wycieczka, wychowawcy zgłaszają ten fakt u intendenta co najmniej trzy dni wcześniej.
 6. Rezygnację z obiadów szkolnych należy zgłosić do końca miesiąca, w którym uczeń lub pracownik korzysta z posiłków.

§ 6

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Dyrektor Szkoły, może zwolnić ucznia w całości lub części opłat za korzystanie           z posiłków, na wniosek rodziców:

a)      w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia,

b)      w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 1. Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej, a zgłosi się sponsor, który chciałby pokryć należności.
 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie z opłat konieczne jest uwzględnienie dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną lub losową ucznia.
 1. Trudną sytuację materialną należy zgłosić do pedagoga szkolnego.

§ 7

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka.
 3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 4. W przypadku nie zgłoszonej nieobecności ucznia, w pierwszym dniu rodzic może odebrać obiad przynosząc ze sobą odpowiedni pojemnik przeznaczony na żywność.
 5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzic.
 7. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich oraz obuwia w szatni, a plecaków przed stołówką.
 8. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają dyżurujący nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 34 w Lublinie.
 9. Obiady wydawane są uczniom po okazaniu dyżurującemu nauczycielowi lub intendentowi ważnego abonamentu.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2013 roku.

ZASADY KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Uczniowie klas starszych mogą skorzystać z obiadów po pierwszej przerwie obiadowej pod warunkiem, że ukończyli zajęcia dydaktyczne

1. NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE :

 • na obiad przychodzimy w wyznaczonych godzinach mając ze sobą ważny abonament obiadowy
 • podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek
 • w czasie obiadu dyżury pełnią nauczyciele świetlicy oraz pani intendentka
 • w stołówce NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA związanych ze spożywaniem posiłków
 • uczniowie przebywający w stołówce zobowiązani są do KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ !!!
 • przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu ( nie zajmujemy miejsc kolegom)
 • zachowujemy szczególną ostrożność przy przemieszczaniu się  z posiłkiem
 • *zwracamy uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz innych
 • *uczniowie przebywający w stołówce słuchają poleceń pracowników szkoły ( nauczycieli pełniących dyżur, pań obsługujących kuchnię) i stosują się do nich

2. NIE UŻYWAMY WULGARYZMÓW

 • w stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy
 • czteroosobowe stoliki przeznaczone są wyłącznie dla 4osób STOLIKÓW NIE ŁĄCZYMY!!!!
 • po spożytym posiłku uczeń powinien zostawić po sobie porządek- odnieść talerze, kubek, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło
 • wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur

3. ZABRANIA SIĘ niszczenia zastawy stołowej i innychprzedmiotów znajdujących się w stołówce ( za wszelkie celowe zniszczenia odpowiadają materialnie rodzice lub opiekunowie ucznia!! )

 • o niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce poinformowany będzie wychowawca klasy, dyrektor oraz rodzice lub opiekunowie

 

Kulturalne zachowanie w czasie spożywania posiłku świadczy o naszym dobrym wychowaniu i kulturze osobistej

 

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Piątek, 21 lipca 2017 roku. Do końca roku zostało 164  dni.
/div