Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
Rekrutacja 2020/21
Rekrutacja trwa!!!

Zobacz szczegóły

Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Regulaminy – świetlica i stołówka

 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy

w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

 

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów ( Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej ), składanego corocznie w świetlicy lub sekretariacie szkoły.
 2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice/ prawni opiekunowie w terminie do 30 maja roku poprzedzającego dany rok szkolny.
 3. Nabór pierwszoklasistów do świetlicy odbywa się w terminie do 20 czerwca roku poprzedzającego dany rok szkolny. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się do 05 września danego roku szkolnego.
 4. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach.
 5. Karty zgłoszenia są pobierane u wychowawców świetlicy, są również dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły ( w zakładce – świetlica) .
 6. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 1 – 3,  w szczególności rodziców pracujących i rodzin niepełnych, rodzin wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo. Przyjmowane są również dzieci ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom w szkole.
 7. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku  ( Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej )przez komisję kwalifikacyjną w składzie: wicedyrektor szkoły, pedagog, dwóch wychowawców świetlicy.
 8. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym w regulaminie terminie następuje do 15 września –   po rozpoznaniu potrzeb.
 9. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić  do wychowawcy świetlicy.

 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 34

KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUBLINIE

Świetlica szkolna zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom Szkoły Podstawowej nr 34, przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stosownie do potrzeb środowiska.

Świetlica realizuje zadania ujęte w Statucie Szkoły.

 

I . Cele i zadania świetlicy.

 1. Celem działalności świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 34 jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości..
 2. Do zadań świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej  w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć   w tym zakresie,
 • organizowanie kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania,
 • kształtowanie nawyków higieny, czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
 • współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym  celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych,
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.
 1. Świetlica obejmuje opieką dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 34.

 

Organizacja pracy w świetlicy:

 1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Opiekę nad grupą wychowanków sprawuje wychowawca imiennie odpowiadający   za kierunek opieki i wychowania dzieci.
 3. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.
 4. Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę  w świetlicy nie przekracza 25.
 5. Świetlica szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku według ustalonego  harmonogramu.
 6. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.
 7. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu działań opiekuńczo- wychowawczych.

III. Wychowankowie świetlicy:

 1. Dzieci  do świetlicy przyjmowane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) –”Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
  (zał. nr 1).
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje – Komisja kwalifikacyjna składająca się: z wicedyrektora szkoły, pedagoga , dwóch wychowawców świetlicy. Przyjęcie do świetlicy szkolnej przysługuje uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom            w szkole. (Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej- zał. nr 2).
 3. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa Konwencja   Praw Dziecka i regulamin wewnętrzny świetlicy szkolnej.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. Za zaginione np. telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione  z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 7. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 8. Na życzenie rodziców dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej mogą same lub pod opieką starszego rodzeństwa opuścić świetlicę, jeżeli: czas wyjścia ze świetlicy jest czasem uzgodnionym z rodzicami, rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą, dziecko ukończyło 7 lat, a uczeń, pod którego opieką wychodzi, osiągnął wiek co najmniej 10 lat, w drodze dzieci do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające ich zdrowiu lub życiu.
 9. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 10. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 11. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy
 12. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W przypadku spóźnienia się opiekunów po wychowanka, wychowawca telefonicznie informuje rodziców lub najbliższych o miejscu przebywania dziecka. Informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. W przypadku braku kontaktu z rodziną lub z opiekunami dziecka dyrektor szkoły powiadamia najbliższą jednostkę policji. Wychowawca oczekuje na odbiór dziecka przez dorosłego członka rodziny lub opiekuna.
 13. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma prawo do:

a) respektowania swoich praw i obowiązków,

b) udziału we wszystkich organizowanych zabawach i imprezach okolicznościowych oraz rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach:

– literackich,

– plastyczno- technicznych,

– muzyczno- tanecznych,

– profilaktycznych i zdrowotnych,

– komputerowych,

– rekreacyjno- sportowych.

c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,

d) życzliwego, podmiotowego traktowania,

e) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

g) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma obowiązek:

a) dbać o ład i porządek,

b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,

c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,

d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,

e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,

f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

WYRÓŻNIENIA

 1. Wyróżnienie słowne przez wychowawcę świetlicy.
 2. Drobne nagrody za udział w konkursach i pracach codziennych i dodatkowych.
 3. Wyeksponowanie nagrodzonych prac.
 4. Wyróżnienie w formie pisemnej wpisywane do dzienniczka ucznia.
 5. Dyplom lub drobna nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.

 KARY

 1. Upomnienie przez wychowawcę.
 2. Uwaga pisemna do dzienniczka ucznia.
 3. Obniżenie oceny z zachowania.
 4. Odsunięcie od zajęć świetlicowych.

 

Pracownicy świetlicy:

 1. Pracownikami świetlicy są:

Przewodniczący zespołu nauczycieli wychowawców świetlicy                                                                 

OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Organizowanie spotkań nauczycieli świetlicy w celu:
 • podsumowania pracy ( przygotowanie sprawozdania semestralnego  i rocznego).
 • wymiany doświadczeń,
 • opracowania dokumentów i rocznego planu pracy świetlicy  oraz harmonogramu uroczystości, konkursów, gier i zabaw,
 • planowania pracy,
 • Prowadzenie dokumentacji spotkań zespołu samokształceniowego nauczycieli świetlicy.
 • Opracowanie propozycji funkcjonalnego rozkładu godzin pracy nauczycieli.
 • Organizowanie pracy opiekuńczo‐wychowawczej w świetlicy szkolnej zgodnie  z przyjętym planem pracy oraz obowiązującym regulaminem.
 • Podział uczniów na grupy.
 • Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem uroczystości świetlicowych.
 • Opracowanie harmonogramu dyżurów w stołówce szkolnej.
 • Współpraca z dyrekcją, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą pielęgniarką, personelem kuchni i innymi pracownikami szkoły.
 • Troska o estetykę pomieszczeń świetlicowych.
 • Nadzór nad powierzonym sprzętem i pomocami dydaktycznymi; dbałość o ich uzupełnienie i ewentualną wymianę.
 • Współpraca z rodzicami i okazywanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • Współpraca z Radą Rodziców.
 • Realizacja zadań wynikających z zakresu obowiązków wychowawcy świetlicy.
 • Wykonywanie innych obowiązków i zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

Nauczyciele – wychowawcy

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 1. Wychowawcy współpracują ze sobą w ramach zespołu wychowawczego świetlicy.
 2. Wychowawcy, realizując zajęcia programowe i inne (wg planu pracy), dbają o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych.
 3. Wychowawcy tworzą atmosferę wzajemnej tolerancji i akceptacji.
 4. Wychowawca świetlicy w szczególności zobowiązany jest do:
 • dbania o bezpieczeństwo wychowanków,
 • przestrzegania ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystywania go w sposób jak najbardziej efektywny
 • dążenia do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu inicjatywy,
 • dbania o kulturę spożywania posiłków,
 • przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.,
 • dbania o dobre imię szkoły,
 • wykazywania troski o powierzony sprzęt,
 • przestrzegania tajemnicy rady pedagogicznej,
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 • tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów,
 • rozwiązywania ewentualnych konfliktów.

Nauczyciel świetlicy utrzymuje kontakt z wychowawcą klasowym, pozostałymi nauczycielami i pracownikami szkoły.

Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów)o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.

W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:

 • niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę,
 • zawiadomić pielęgniarkę szkolną (pogotowie ratunkowe – w uzasadnionych przypadkach),
 • zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia wychowanka,
 • poinformować o wypadku dyrektora szkoły.

( Wychowawca postępuje zgodnie z Regulaminem Szkoły Podstawowej nr 34  w Lublinie dotyczącym postępowania w razie wypadku ucznia w szkole.)

 1. Dokumentacja.

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Świetlica pracuje w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły.
 2. Nauczyciele świetlicy dokumentują swoją pracę wpisując tematy zajęć do dziennika zajęć i potwierdzają to podpisem.
 3. Pobyt dziecka w świetlicy jest dokumentowany wpisem do dziennika zajęć , gdzie odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć  w świetlicy.

 

Opracowanie:

 

Koordynator:

i przewodniczący zespołu nauczycieli wychowawców świetlicy:

 

Podstawy prawne funkcjonowania świetlicy szkolnej:

 

 • Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.2004 Nr 256, poz.2572 ze zm. )
 • MEN z dn. 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz.1324 )
 • MEN z dn.30 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wych. przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • MEN z dn.29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 • Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
 • MENiS z dn. 21 maja 2001r.w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wraz z Rozp. zmieniającym z dn. 9 lutego 2007r.
 • MENiS z dn.31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. nr 6, poz.69 ze zm.)
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 34 im. K. Makuszyńskiego w Lublinie

 


 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUBLINIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. u. 1991r. z późn. zm., nr 95, poz. 425, art. 67 a, z póź zm.)

 

 

1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.
 3. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w godzinach 11.20 – 11.30, 15 – 12.35 i 13.20 – 13.45.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej, w tym wysokość miesięcznych opłat za posiłki, zamieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej, w świetlicy szkolnej jak również przy wejściu do stołówki.

 

2

 

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 

 

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  1. uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie;
  2. uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz inni sponsorzy;
  3. pracownicy zatrudnieni w szkole, którzy opłacili posiłki.

 

3

 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

 

 1. Wysokość opłat za obiady dla uczniów w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Opłatę ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.         
 2. Wysokość opłat za obiady w stołówce szkolnej dla pracowników ustala dyrektor szkoły

            na podstawie kalkulacji uwzględniającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłku powiększone o koszt przygotowania posiłku (wynagrodzenia pracowników        zatrudnionych w kuchni szkolnej, media).

 1. Wysokość opłat za obiady w stołówce szkolnej:
  1. opłata za jeden posiłek dla ucznia: 2,60 zł netto
  2. b) opłata  za jeden posiłek dla pracowników: 4,00 zł netto
 2. O zmianie odpłatności za posiłki korzystający ze stołówki informowani są z co najmniej

miesięcznym wyprzdzeniem.

 

4

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

   

 1. Wpłat za obiady należy dokonywać od 20-tego do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego              dany miesiąc i zgłosić się do intendentki w celu otrzymania karnetu

            (z wyjątkiem opłaty za styczeń, którą należy dokonać w terminie od 01.012017                     do 05.01.2017). Przy braku terminowej płatności będą naliczane ustawowe odsetki.

 1. Opłaty za wyżywienie należy uiszczać przelewem na konto bankowe szkoły.

 

Bank PeKaO S.A. V O/Lublin

numer konta: 12 1240 1503 1111 0010 0166 3124

 

 1. Istnieje możliwość wykupienia obiadów na wybrane dni tygodnia.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości, uczniowie i pracownicy szkoły mogą skorzystać z niezamówionego wcześniej posiłku po uiszczeniu u intendenta należnej    opłaty.
 3. Po dokonaniu opłaty, uczniowie, najpóźniej pierwszego dnia miesiąca, za który wniesiona została opłata, odbierają od intendenta abonament.
 4. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej, zasady, terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a szkołą prowadzącą stołówkę szkolną.

 

5

 

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY.

 

 1. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności ucznia lub pracownika najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedniego, a w piątek do godziny 15.00.
 2. Zgłoszenie może być dokonane u intendenta osobiście lub telefonicznie pod numer (81) 741-89-06 wew. 26; podczas nieobecności intendenta należy zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce lub w sekretariacie szkoły.
 3. W przypadku planowanej nieobecności w szkole, np. wycieczka, wychowawcy zgłaszają ten fakt u intendenta co najmniej cztery dni wcześniej.
 4. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do końca miesiąca, w którym uczeń lub pracownik korzysta z posiłków.W przypadku niezgłoszenia intendent tą osobę wlicza w danym dniu do obiadu.

            Za niezgłoszenie dziecka na obiedzie w powyższym terminie naliczane będą opłaty   za obiady.

 1. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym m-cu

      rozliczeniowym przy kolejnej opłacie.

 

6

 

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA POSIŁKI

 

 1. Dyrektor Szkoły, może zwolnić ucznia w całości lub części opłat za korzystanie z posiłków, na wniosek rodziców:
  1. w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia,
  2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 2. Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie

dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej, a zgłosi się sponsor, który chciałby pokryć należności.

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie z opłat konieczne jest uwzględnienie

dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną lub losową ucznia.

 1. Trudną sytuację materialną należy zgłosić do pedagoga szkolnego.

7

 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka.
 3. Posiłki spożywa się wyłącznie w stołówce.
 4. W przypadku niezgłoszonej nieobecności ucznia, w pierwszym dniu rodzic może odebrać obiad przynosząc pojemnik przeznaczony na żywność.
 5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 6. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich oraz obuwia w szatni, a plecaków przed stołówką.
 7. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają dyżurujący nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 34 w Lublinie.
 8. Obiady wydawane są uczniom po okazaniu dyżurującemu nauczycielowi

            lub intendentowi ważnego abonamentu.

 

8

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor.
 3. Regulamin z dnia 02.09.2013r traci moc 31 sierpnia 2016.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 roku.

 

Lublin, dnia 01 września 2016r.

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
/div